Szemészeti városi kórházak Moszkvában

szemészeti városi kórházak Moszkvában

Orvosi Hetilap, Kenéz Jónos dr Kinevezések Barna Kornél dr.

Dunántúli Napló, Létrehozták a fiüdmfivessziivetkezeti szervek kölcsönös támogatási alapját A SZÖVOSZ igazgatóság a kölcsönös segítés elvének fo­kozott érvényesítése, valamint a rendelkezésre álló pénzesz­közök tervszerűbb használása érdekében földművesszövetke­zeti szervek kölcsönös támo­gatási alapja néven országos és megyei közös alap létesíté­sét határozta el. A megyei központok által kezelt alapból földművesszö- vetkezetéknék, szakszövetke­zeteknek, takarékszövetkeze­teknek és járási földműves­szövetkezeti központoknak be­ruházási célokra általában 10 — kivételes esetekben legfel­jebb 20 — évig terjedő vissza­fizetési határidő és évi egy százalékos kamat mellett lehet kölcsönt nyújtani abban az esetben, ha az igénylő szövet­kezet legalább húsz százalékos részjegybefizetéssel, illetve leg­alább ilyen arányú társadalmi munkával hozzájárul. Takarékszövetkezetek a meg­alakulást követő első év eset­munka hozzájárulásából fede­zi.

Belosz- tályának belgyógyász főorvosává; Kardos Géza dr. Munkatherápiás Inté­zet Pomáz alkoholelvonó osztályának vezető főorvo­sává; Scultéty Sándor dr.

Orvosi Hetilap, 1966. november (107. évfolyam, 45-48. szám)

Hetik idei Székely Miklós dr. Elhalálozások Andor Béla dr.

Egy ember közülük véglegesen megvakult, három embernek a látása súlyosan és tartósan romlott. Az egynapos szemészeti sebészet működési engedélyét visszavonta a hatóság. Az ügyben fellépett a hatóság, Wittinghoff Tamás polgármester azonban politikai boszorkányüldözésről beszél.

Schuster Rudolf dr. Nemigondozó Intézet főorvosa augusztus 9-én; Révész Miklós dr.

anyagok nézete

A glasgowi kórházban is nagy az ápolóhiány. Ezért kórtermeinek egy részét átalakítja »szálloda stílusúvá-«, itt azokat a betegeket, illetve lábadozókat helyezik el, akiknek nincsen szük­ségük állandó szakfelügyeletre.

Három kórterem ké­pez egy egységet, amelyet egy gondnok, két ápolónő és két takarítónő lát el. Míg az opiát tartalmú gyógyszerek forgalmát a világ szemészeti városi kórházak Moszkvában minden államában kábítószer-törvények szabá­lyozzák és ellenőrzik, bizonyos újabb gyógyszerekkel kapcsolatban is szükség van az ellenőrzésre.

Moszkva legjobb klinikáinak értékelése (TOP-3)

Elsősor­ban a szemészeti városi kórházak Moszkvában, a barbiturátokról és az am- phetaminekről van szó, ezek a szerek több országban nagy problémát okoznak, különösen az ifjúság körében mutatkozik velük abuzus. Most az UNESCO és a WHO mintegy 40 szakember közöttük jogászok bevonásával értekezletet rendez, amelyen e gyógyszerek forgalma­zását szabályozó ajánlásokat dolgoznak ki.

befolyásolják az emberi látást

Automatikus mosdó. A moszkvai egészségügyi be­rendezések intézetében fotocellával működő automati­kus mosdót készítettek: a víz megeresztését és elzárá­sát vezérli fotocella. Amikor az orvos a csap alá tartja a kezét, megindul a víz; amikor látásvizsgálati jelölések elektromos kézszá­rítóhoz tartja a kezét, a csap elzáródik.

A mosdót mű­tőkbe ajánlják. Túlnyomó többségük kórházi, illetve klinikai szolgálatot lát el. Élettani laboratórium nagy magasságban a Szovjet­unióban. Az északi Kaukázusban, a Kabard Köztársa­ság területén fekvő Terszkolban magaslégköri élettani laboratóriumot rendeztek be.

csepegtető kezelés látása

Terszkol több mint m magasan fekszik. A világ legmagasabban fekvő ha­sonló laboratóriuma Peruban működik a Marachoa- hegységben, több mint m magasan.

látási problémák időseknél

Szovjet segítség a himlő felszámolásának tervéhez. Az idei EVSZ közgyűlésének egyik fontos program­pontja a himlő felszámolása volt. Petrovszkij, a Szov­jetunió egészségügyi minisztere júliusban arról értesí­tette M.

hogyan lehet megakadályozni a látásvesztést

Candaut, az EVSZ elnökét, hogy a követ­kező három évben összesen 75 millió adag himlő vak­cinát bocsát díjtalanul a terv végrehajtása érdekében rendelkezésre. Petrovszkij azt is bejelentette, hogy a Szovjetunió szakembereket és segédszemélyzetet is ren­delkezésre bocsát az oltási akciók lebonyolításához.

Lehet, hogy érdekel